Monthly archives: جولای, 2018

شايستگي هاي مهارتي دانش آموختگان دکتري برنامه درسي ايران، بررسي ديدگاه صاحب نظران و متخصصان برنامه درسي

… دانلود … شايستگي هاي مهارتي دانش آموختگان دکتري برنامه درسي ايران، بررسي ديدگاه صاحب نظران و متخصصان برنامه درسي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شايستگي هاي مهارتي دانش آموختگان دکتري برنامه درسي ايران، بررسي ديدگاه صاحب نظران و …

مقاله مدل هزينه نهايي انرژي الکتريکي در منطقه خور و بيابانک

… دانلود … مقاله مدل هزينه نهايي انرژي الکتريکي در منطقه خور و بيابانک دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدل هزينه نهايي انرژي الکتريکي در منطقه خور و بيابانک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه …

جداسازي وشناسايي باکتري هاي تجزيه کننده سم دلتامترين در نمونه هاي خاک

… دانلود … جداسازي وشناسايي باکتري هاي تجزيه کننده سم دلتامترين در نمونه هاي خاک دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد جداسازي وشناسايي باکتري هاي تجزيه کننده سم دلتامترين در نمونه هاي خاک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

مقاله تاثير کاربرد مقادير مختلف سرب و کروم بر ميزان تجمع آنها در خاک تحت کشت شاهي

… دانلود … مقاله تاثير کاربرد مقادير مختلف سرب و کروم بر ميزان تجمع آنها در خاک تحت کشت شاهي دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثير کاربرد مقادير مختلف سرب و کروم بر ميزان تجمع آنها در خاک …

مقاله محيط زيست و کنترل آلودگي پسمانهاي هسته اي

… دانلود … مقاله محيط زيست و کنترل آلودگي پسمانهاي هسته اي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله محيط زيست و کنترل آلودگي پسمانهاي هسته اي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می …

شناسايي موانع و چالش هاي اجراي طرح ارزشيابي توصيفي

… دانلود … شناسايي موانع و چالش هاي اجراي طرح ارزشيابي توصيفي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شناسايي موانع و چالش هاي اجراي طرح ارزشيابي توصيفي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می …

مقاله بررسي خصوصيات روانکاري و اصطکاکي در شکل دهي ورق هاي پوشش دار رنگي

… دانلود … مقاله بررسي خصوصيات روانکاري و اصطکاکي در شکل دهي ورق هاي پوشش دار رنگي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسي خصوصيات روانکاري و اصطکاکي در شکل دهي ورق هاي پوشش دار رنگي کاملا فرمت بندی …

بررسي تاثير انواع کودهاي اوره و زمان محلول پاشي کود نانو پتاسيم بر عملکرد، اجزاي عملکرد و برخي خصوصيات مرفولوژيک کلزا (Brassica napus L ) هيبريد هايولا 401 در منطقه ايرانشهر

… دانلود … بررسي تاثير انواع کودهاي اوره و زمان محلول پاشي کود نانو پتاسيم بر عملکرد، اجزاي عملکرد و برخي خصوصيات مرفولوژيک کلزا (Brassica napus L ) هيبريد هايولا 401 در منطقه ايرانشهر دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد …

مقاله در آمدي بر هرمنوتيک و تأويل (با تکيه بر قرآن و حديث)

… دانلود … مقاله در آمدي بر هرمنوتيک و تأويل (با تکيه بر قرآن و حديث) دارای 0 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله در آمدي بر هرمنوتيک و تأويل (با تکيه بر قرآن و حديث) کاملا فرمت بندی و تنظیم …

بررسي نشست سطحي مترو با ابزار دقيق و منطق فازي

… دانلود … بررسي نشست سطحي مترو با ابزار دقيق و منطق فازي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسي نشست سطحي مترو با ابزار دقيق و منطق فازي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز …