مقايسه تاثيرتجويز خوراکي و تزريقي عصاره گياه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخي شاخصهاي خوني و ايمني ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)

مقايسه تاثيرتجويز خوراکي و تزريقي عصاره گياه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخي شاخصهاي خوني و ايمني ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)

… دانلود …

مقايسه تاثيرتجويز خوراکي و تزريقي عصاره گياه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخي شاخصهاي خوني و ايمني ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه تاثيرتجويز خوراکي و تزريقي عصاره گياه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخي شاخصهاي خوني و ايمني ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه تاثيرتجويز خوراکي و تزريقي عصاره گياه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخي شاخصهاي خوني و ايمني ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه تاثيرتجويز خوراکي و تزريقي عصاره گياه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخي شاخصهاي خوني و ايمني ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات : 9

زمینه مطالعه: محرک های ایمنی با منشأ گیاهی در آبزی پروری دارای مزایای زیادی نسبت به واکسن ها و آنتی بیوتیک درمانی هستند.هدف: در این تحقیق اثر تجویز خوراکی و تزریقی سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخی پارامترهای ایمنی و خونی ماهی کپور علفخوار ارزیابی شد. روش کار: بدین منظور 240 عدد ماهی آمور به چهار گروه در سه تکرار تقسیم شدند. تیمار اول عصاره اکیناسه را به میزان 400 mg/kg.b.w به روش i.p دریافت نمودند. تیمار دوم میزان 0.5% پودر سرخارگل در خوراک روزانه خود دریافت نمودند. تیمار سوم و چهارم نیز بترتیب، به عنوان کنترل تزریقی و کنترل خوراکی در نظر گرفته شدند. ماهی ها به مدت 40 روز نگهداری شده و در روزهای صفر، 10، 20، 30 و 40 از ماهی ها خونگیری شده و شاخص های ایمنی سرم شامل: میزان فعالیت لایزوزیم، قدرت باکتری کشی، فعالیت کمپلمان و احیای نیتروبلوتترازولیوم (NBT) و شاخص های خونی شامل: هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول های قرمز و تعداد و نسبت گلبول های سفید بررسی گردیدند. در روز 40 تیمارها با باکتری آئروموناس هیدروفیلا مواجهه داده شدند. نتایج: نتایج نشان داد که میزان فعالیت لایزوزیم سرم، قدرت باکتری کشی سرم، فعالیت کمپلمان و احیای NBT در تیمار تزریقی افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت (p<0.05)درحالیکه در تیمار خوراکی افزایش قدرت باکتری کشی سرم و احیای NBT در روز 30 و 40 مشاهده گردید (p<0.05) پارامترهای خونی مرتبط به گلبول های قرمز در هیچکدام از تیمارها تفاوت معنی داری را نشان ندادند (p>0.05) ، لیکن تعداد لوکوسیت ها و نسبت هتروفیل ها در تیمار تزریقی افزایشی را نسبت به تیمار شاهد نشان دادند (0.05>p). تلفات بعد از چالش در تیمار تزریقی کاهش معنی داری نسبت به تیمار کنترل داشت. نتیجه گیری نهایی: عصاره سرخارگل به عنوان کاندیدی برای تحریک ایمنی غیر اختصاصی ماهی مناسب به نظر می رسد.

كلید واژه: سرخارگل اکیناسه پورپوره آ، ماهی آمور، شاخص های ایمنی، پارامترهای خونی

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقايسه تاثيرتجويز خوراکي و تزريقي عصاره گياه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخي شاخصهاي خوني و ايمني ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقايسه تاثيرتجويز خوراکي و تزريقي عصاره گياه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر برخي شاخصهاي خوني و ايمني ماهي کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.