بررسي رابطه ويژگيهاي شغل کارکنان با مسيوليتپذ يري آنان

بررسي رابطه ويژگيهاي شغل کارکنان با مسيوليتپذ يري آنان

… دانلود …

بررسي رابطه ويژگيهاي شغل کارکنان با مسيوليتپذ يري آنان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه ويژگيهاي شغل کارکنان با مسيوليتپذ يري آنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه ويژگيهاي شغل کارکنان با مسيوليتپذ يري آنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه ويژگيهاي شغل کارکنان با مسيوليتپذ يري آنان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديريت و اقتصاد جهاني

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه ویژگیهای شغل کارکنان با مسیولیتپذیری آنان درشهرداری عجب شیر میباشد. برای این منظور ویژگیهای شغل بر اساس نظریه ریچارد هاکمن و گرگ اولدهام در پنج بعد و مسیولیتپذیری کارکنان براساس الگوی پنج عاملی کوستا و مککری تعریف و دراین راستا یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شهرداری عجب شیر میباشد. ابزار جمعآوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه ویژگیهای شغلی هاکمن و اولدهام و پرسشنامه مسیولیتپذیری کوستا و مک کری میباشد که پس از سنجش روایی و پایایی واطمینان از آن، در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقهبندی، تلخیص و توصیف دادههای آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیههای تحقیق ازآزمون آزمون های گلموگروف اسمیرنف و – r پیرسون استفاده گردیده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین ویژگی های شغل، هویت شغل، اهمیت شغل و استقلال و آزادی عمل کارکنان در شغل با مسولیت پذیری آنان در شهرداری عجب شیر رابطه معنیداری وجود دارد. و بین ویژگی تنوع مهارت درشغل و ویژگی بازخور شغل کارکنان با مسولیتپذیری آنان در شهرداری عجب شیر رابطه معنیداری وجود ندارد.

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي رابطه ويژگيهاي شغل کارکنان با مسيوليتپذ يري آنان با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي رابطه ويژگيهاي شغل کارکنان با مسيوليتپذ يري آنان دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.