بررسي رابطه بين سيستم هاي مکاتبات اداري و بهبود فرايند تصميم گيري کارکنان اداري دانشگاه پيام نور استان البرز

بررسي رابطه بين سيستم هاي مکاتبات اداري و بهبود فرايند تصميم گيري کارکنان اداري دانشگاه پيام نور استان البرز

… دانلود …

بررسي رابطه بين سيستم هاي مکاتبات اداري و بهبود فرايند تصميم گيري کارکنان اداري دانشگاه پيام نور استان البرز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين سيستم هاي مکاتبات اداري و بهبود فرايند تصميم گيري کارکنان اداري دانشگاه پيام نور استان البرز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين سيستم هاي مکاتبات اداري و بهبود فرايند تصميم گيري کارکنان اداري دانشگاه پيام نور استان البرز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين سيستم هاي مکاتبات اداري و بهبود فرايند تصميم گيري کارکنان اداري دانشگاه پيام نور استان البرز :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي علوم انساني با رويکرد بومي – اسلامي و با تاکيد بر پژوهش هاي نوين

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق حاضر بررسي رابطه بين سيستم هاي مکاتبات اداري و بهبود فرايند تصميم گيري کارکنان اداري دانشگاه پيام نور استان البرز است ؛ جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران، معاونان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان البرزمیباشد. با توجه به تعداد مدیران، معاونان و کارکنان دانشگاه پیام نور استان البرزاز روش سرشماری یا تمام شماری استفاده گردیده و کلجامعه آماری ) 70 نفر( به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است. ابزار اندازهگیری و جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. 20 سوال بسته پاسخ برای سنجش متغیر کیفیت تصمیمگیری و گردآوری اطلاعات طراحی گردیده است.سوالات به صورت پنج گزینهای لیکرت بوده که پس از چندین جلسه مشاوره و بررسی دقیق توسط تعدادی از متخصصان و خبرگان امر تدوین گردیده است. برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده اینتحقیق از پرسشنامه کیفیت تصمیم گیری مدیران با ابعاد سرعت، دقت، صحت، بهنگام بودن و اقتصادی بودن در بخش بعدی پرسشنامه استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها به جهت سر شماری از روشهای آماری توصیفی استفاده میشود. در این مطالعه با توجه به اینکه نمونه برابر جامعه آماری است، برای آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی چون ؛میانگین،انحراف معیار و واریانس و حداقل و حداکثر و دامنه تغییرات و کشیدگی و چولگی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد بکارگیری سیستم های مکانیزه اداری )اتوماسیون اداری( بر افزایش کیفیت تصمیم گیری مدیران دانشگاه پیامنور استان البرز تاثیر داشته است و تسریع روند بکارگیری سیستم های مکانیزه اداری در ابعاد مختلف؛ سرعت تصمیم گیری ، دقت تصمیم گیری ، صحت تصمیم گیری ، بهنگام بودن تصمیم گیری و اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران دانشگاه پیام نور استان البرزفراهم خواهد کرد

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي رابطه بين سيستم هاي مکاتبات اداري و بهبود فرايند تصميم گيري کارکنان اداري دانشگاه پيام نور استان البرز با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي رابطه بين سيستم هاي مکاتبات اداري و بهبود فرايند تصميم گيري کارکنان اداري دانشگاه پيام نور استان البرز دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.