بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با مديريت نقدينگي تحت شرايط محدوديتمالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با مديريت نقدينگي تحت شرايط محدوديتمالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

… دانلود …

بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با مديريت نقدينگي تحت شرايط محدوديتمالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با مديريت نقدينگي تحت شرايط محدوديتمالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با مديريت نقدينگي تحت شرايط محدوديتمالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با مديريت نقدينگي تحت شرايط محدوديتمالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

معمولا شرکتها مبالغ قابل توجهی از پرداخت های کوتاه مدت را به عنوان یک منبع تامین مالی در اختیار دارند. مدیران شرکت ها انتظار دارند که با مدیریت سرمایه در گردش بتوانند تاثیر با اهمیتی بر سودآوری شرکت بگذارند. بنابراین، برای بسیاری از شرکت ها، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مباحث مهم مدیریت مالی می باشد و مدیرانمی توانند با نگهداری سطحی بهینه از سرمایه در گردش ارزش شرکتشان را افزایش دهند. معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکت ها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود. که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش می افزاید. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با مدیریت نقدینگیتحت شرایط محدودیت مالی در بین شرکت های پذیرفته میباشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 5 فرضیه میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی میباشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش طولی و از نظر نحوهی اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی و از نظر ارتباط -بین متغیرها از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند. روش نمونهگیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک(جدول فیلترینگ) میباشد. تعداد 90 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. دادهها از طریق نرمافزار رهآورد نوین جمعآوری شدند و برای تجریه و تحلیل دادهها ازنرمافزارهای SPSS ، EVIEWS 8 و Excel استفاد شده است. نتایج پژوهش حاکی حسابهای پرداختنی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر روی مدیریت نقدینگی بوده است ولی حسابهای دریافتنی و دوره تبدیل به وجه نقد بر مدیریت نقدینگی تاثیر منفی و معنداری داشته اند. همچنین رابطه بین مدیریت موجودی و نسبت جاری با مدیریت نقدینگی دربین شرکت های با محدویت مالی در بورس اوراق بهادار مورد تایید قرار نگرفت.

با سلام،محصول دانلودی بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با مديريت نقدينگي تحت شرايط محدوديتمالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با مديريت نقدينگي تحت شرايط محدوديتمالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با مديريت نقدينگي تحت شرايط محدوديتمالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار