بررسي نقش خودكارآمدي تحصيلي و مهارت هاي ارتباطي بين فردي بر ديدگاه دانشجويان در ارزشيابي مبتني بر آموزش تلفيقي

بررسي نقش خودكارآمدي تحصيلي و مهارت هاي ارتباطي بين فردي بر ديدگاه دانشجويان در ارزشيابي مبتني بر آموزش تلفيقي

… دانلود …

بررسي نقش خودكارآمدي تحصيلي و مهارت هاي ارتباطي بين فردي بر ديدگاه دانشجويان در ارزشيابي مبتني بر آموزش تلفيقي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي نقش خودكارآمدي تحصيلي و مهارت هاي ارتباطي بين فردي بر ديدگاه دانشجويان در ارزشيابي مبتني بر آموزش تلفيقي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي نقش خودكارآمدي تحصيلي و مهارت هاي ارتباطي بين فردي بر ديدگاه دانشجويان در ارزشيابي مبتني بر آموزش تلفيقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي نقش خودكارآمدي تحصيلي و مهارت هاي ارتباطي بين فردي بر ديدگاه دانشجويان در ارزشيابي مبتني بر آموزش تلفيقي :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشكي

تعداد صفحات : 10

مقدمه: با توجه به اهمیت استفاده از فناوری های جدید از جمله آموزش تلفیقی در آموزش پزشكی و ضرورت ارزشیابی از یادگیری دانشجویان، این پژوهش، با هدف بررسی نقش خودكارآمدی تحصیلی و مهارت های ارتباطی بین فردی دانشجویان در ارزشیابی مبتنی بر آموزش تلفیقی انجام شد.روش ها: مطالعه حاضر یك پژوهش توصیفی- مقطعی و جامعه مورد پژوهش كلیه دانشجویان مقطع كارشناسی دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی مشهد بودند كه 260 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه-های خودكارآمدی تحصیلی، استاندارد مهارت های ارتباطی بین فردی و دیدگاه دانشجویان به ارزشیابی آموزش تلفیقی و جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری test – t، ANOVA و آزمون رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی استفاده شد.یافته ها: دانشجویان دیدگاه موافق و كاملا موافقی با ارزشیابی مبتنی بر آموزش تلفیقی داشتند (90 درصد) و نتایج آزمون t تك نمونه ای معنی دار بود (t=51.14 و p=0.01). بین مهارت های ارتباطی بین فردی دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی آنان تفاوت معنی داری مشاهده شد. متغیرهای مهارت های ارتباطی و خودكارآمدی متغیرهایی بودند كه دیدگاه دانشجویان نسبت به ارزشیابی مبتنی بر آموزش تلفیقی را پیش بینی می كردند (p=0.01).نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد كه مهارت های ارتباطی بین فردی و خودكارآمدی دانشجویان در ارزشیابی مبتنی بر آموزش تلفیقی نقش دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد استفاده از ارزشیابی مبتنی بر رویكرد آموزش تلفیقی در نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

كلید واژه: خودكارآمدی، ارتباطات بین فردی، یادگیری، ارزشیابی

با سلام،محصول دانلودی بررسي نقش خودكارآمدي تحصيلي و مهارت هاي ارتباطي بين فردي بر ديدگاه دانشجويان در ارزشيابي مبتني بر آموزش تلفيقي آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي نقش خودكارآمدي تحصيلي و مهارت هاي ارتباطي بين فردي بر ديدگاه دانشجويان در ارزشيابي مبتني بر آموزش تلفيقي و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسي نقش خودكارآمدي تحصيلي و مهارت هاي ارتباطي بين فردي بر ديدگاه دانشجويان در ارزشيابي مبتني بر آموزش تلفيقي