رابطه شيوه هاي فرزندپروري ادراک شده و تحمل پريشاني در دانش آموزان

رابطه شيوه هاي فرزندپروري ادراک شده و تحمل پريشاني در دانش آموزان

… دانلود …

رابطه شيوه هاي فرزندپروري ادراک شده و تحمل پريشاني در دانش آموزان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه شيوه هاي فرزندپروري ادراک شده و تحمل پريشاني در دانش آموزان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه شيوه هاي فرزندپروري ادراک شده و تحمل پريشاني در دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه شيوه هاي فرزندپروري ادراک شده و تحمل پريشاني در دانش آموزان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه شیوههای فرزندپروری ادراک شده و تحمل پریشانی در دانش آموزان دبیرستان های شهریزد انجام شد. این پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان در دبیرستانهای شهر یزد میباشد که تعداد 167 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه شیوه های فرزندپروری ادراک-شده و تحمل پریشانی توسط آزمودنی ها تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتو از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی معنی دار بودن فرضیه های تحقیق و آزمون t گروههای مستقل جهتبررسی تفاوت گروهها استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری ادراکشده و تحمل پریشانی در دو گروهدانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین شیوه فرزندپروری مقتدرانه رابطه مثبت و معناداری با میزانتحمل پریشانی دانشآموزان دارد و شیوه فرزندپروری سهل انگارانه رابطه منفی و معنی داری با تحمل پریشانی دارد. ولی بینشیوه های مستبدانه و سهل گیرانه رابطه ای یافت نشد. بنابراین با توجه به یافته ها باید به نقش مهم والدین و شیوه هایتربیتی آنها در رفتارهای بعدی فرزندان توجه بیشتری شود.

پژوهشگر گرامی فایل کامل رابطه شيوه هاي فرزندپروري ادراک شده و تحمل پريشاني در دانش آموزان با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل رابطه شيوه هاي فرزندپروري ادراک شده و تحمل پريشاني در دانش آموزان دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.