بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

… دانلود …

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار :

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، كاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدكه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر كلیه كارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، كه از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسی و مورگان (1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است كه با ضریب آلفای كرونباخ 0.764 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مركزی و شاخصهای پراكندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t برای نمونه های مستقل و روش ANOVA ورگرسیون خطی ساده یك متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد كه رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن ، جنسیت، سطح تحصیلات ، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود

بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
فهرست مطالب

فصل اول:كلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مساله تحقیق 3

1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق 4

1-4 اهداف تحقیق 6

1-5 چارچوب نظری تحقیق 7

1-6 فرضیه های تحقیق 11

1-7 قلمرو تحقیق 12

1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها 13

1-9 متغیرهای تحقیق: 14

فصل دوم:ادبیات تحقیق 15

2-1 مقدمه 16

2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی 18

2-3 مراحل توسعه تعهد سازمانی 21

2-4 اجزاء تعهد سازمانی 23

2-5 اهمیت تعهد سازمانی 27

2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 28

2-7 ابعاد تعهد سازمانی 30

2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی 32

2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی 34

2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی 40

فصل سوم:روش شناسی تحقیق 42

3-1 مقدمه 43

3-2 نوع تحقیق 44

3-3 جامعه آماری 45

3-4 حجم نمونه 46

3-5 روش نمونه گیری 47

3-6 شرح پرسشنامه 48

3-7 روایی پرسشنامه 49

3-8 اعتبار( پایایی )پرسشنامه 50

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) 53

4-1 مقدمه 54

4-2 آمار توصیفی 55

4-3 فرضیه 1 59

4-4 فرضیه2 60

4-5 فرضیه3 61

4-6 فرضیه 4 63

4-7 فرضیه 5 64

4-8 فرضیه6 67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 68

5-1 نتیجه گیری 69

5-2 پیشنهادات 70

منابع و مآخذ 72

ضمائم 71

با سلام،محصول دانلودی بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار هدایت میشوید
بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار