بررسي تأثير پياده سازي نظام مديريت دانش بر ارتقاء مهارت هاي مديريتي مطالعه موردي: شرکت پرداخت الکترونيک بانک پاسارگاد

بررسي تأثير پياده سازي نظام مديريت دانش بر ارتقاء مهارت هاي مديريتي مطالعه موردي: شرکت پرداخت الکترونيک بانک پاسارگاد

… دانلود …

بررسي تأثير پياده سازي نظام مديريت دانش بر ارتقاء مهارت هاي مديريتي مطالعه موردي: شرکت پرداخت الکترونيک بانک پاسارگاد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تأثير پياده سازي نظام مديريت دانش بر ارتقاء مهارت هاي مديريتي مطالعه موردي: شرکت پرداخت الکترونيک بانک پاسارگاد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تأثير پياده سازي نظام مديريت دانش بر ارتقاء مهارت هاي مديريتي مطالعه موردي: شرکت پرداخت الکترونيک بانک پاسارگاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تأثير پياده سازي نظام مديريت دانش بر ارتقاء مهارت هاي مديريتي مطالعه موردي: شرکت پرداخت الکترونيک بانک پاسارگاد :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي مديريت دانش

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

از ابتدای دهه 90 میلادی نظام مدیریت دانش شاهد پژوهش و توسعه بی وقفه ای زمینه ارتقاء عملکرد مدیران بوده است، بااین حال پژوهشهای چشمگیری درزمینه تأثیر نظام مدیریت دانش بر وضعیت مهارتهای مدیریتی صورت نپذیرفته است. بانک پاسارگاد به عنوان یک سازمان مالی خصوصی نیازمند بهرهگیری از کلیه توانمندیهای دانشی و مدیریتی خود میباشد. بنابراین نظام مدیریت دانش در شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد پیاده سازی گردیده است، که بر این اساس نیاز به بررسی تأثیر پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر ارتقاء مهارت های مدیریتی در بین مدیران این سازمان احساس می شود. مطالعه حاضر که از نوع توصیفی –پیمایشی می باشد، به بررسی این موضوع با استفاده از ابزار پرسشنامه پرداخته است. جامعه آماری مطالعه، مدیران و سرپرستان شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد می باشد و حجم نمونه آماری با استفاده ازجدول مورگان و فرمول کوکران 19 نفر به دست آمد. . جهت تجزیه تحلیل داده از نرم افزارSPSS و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد میان پیاده سازی مدیریت دانش و ارتقاء مهارت های مدیریتی مدیران رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. یافته ها دال بر آن است که میزان همبستگی پیاده سازی نظام مدیریت دانش در شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد و ارتقاء مهارت های مدیریتی مدیران، متوسط بوده و پیاده سازی مدیریت دانش بر مهارت های مدیریتی تأثیر مثبتی داشته است

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي تأثير پياده سازي نظام مديريت دانش بر ارتقاء مهارت هاي مديريتي مطالعه موردي: شرکت پرداخت الکترونيک بانک پاسارگاد با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي تأثير پياده سازي نظام مديريت دانش بر ارتقاء مهارت هاي مديريتي مطالعه موردي: شرکت پرداخت الکترونيک بانک پاسارگاد دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.