بررسي رابطهي شيوههاي فرزندپروري با اضطراب اجتماعي پسران پايهي پنجم ناحيه دو يزد در سال تحصيلي93-94

بررسي رابطهي شيوههاي فرزندپروري با اضطراب اجتماعي پسران پايهي پنجم ناحيه دو يزد در سال تحصيلي93-94

… دانلود …

بررسي رابطهي شيوههاي فرزندپروري با اضطراب اجتماعي پسران پايهي پنجم ناحيه دو يزد در سال تحصيلي93-94 دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطهي شيوههاي فرزندپروري با اضطراب اجتماعي پسران پايهي پنجم ناحيه دو يزد در سال تحصيلي93-94 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطهي شيوههاي فرزندپروري با اضطراب اجتماعي پسران پايهي پنجم ناحيه دو يزد در سال تحصيلي93-94،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطهي شيوههاي فرزندپروري با اضطراب اجتماعي پسران پايهي پنجم ناحيه دو يزد در سال تحصيلي93-94 :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

مقدمه: خانواده نقش اساسی در رشد روانی، اجتماعی و آینده کودکان دارد. هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبکهای فرزندپروری و اضطراب پسران پایه پنجم ابتدایی بود . روش: تحقیق توصیفی از نوع هبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیهی دانشآموزان پسر پایه پنجم ابتدایی ناحیه دو یزد بود و روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای بود و با توجه به بسندگی حداقل 033 نفر در تحقیقات همبستگی دراین تحقیق تعداد 003 نفر دانشآموز انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل 9 پرسشنامه شیوههای فرزندپروری دیانا بامریند و اضطراب اجتماعی میباشد. جهت تحلیل آماری دادهها از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد . تجزیه و تحلیل دادهها: دادهها نشان داد که سه سبک فرزندپروری با اضطراب اجتماعی هبستگی ندارد . بحث و نتیجهگیری: با توجه به شکل و نتیجه دور از انتظار تحقیق پیشنهاد میگردد این تحقیق با حجم نمونهی بیشتر و با ابزارهای متفاوت در مکانها و سطوح مختلف تحصیلی اجرا و نتایج بصورت تحلیلی بررسی و مقایسه گردد

با سلام،محصول دانلودی بررسي رابطهي شيوههاي فرزندپروري با اضطراب اجتماعي پسران پايهي پنجم ناحيه دو يزد در سال تحصيلي93-94 آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي رابطهي شيوههاي فرزندپروري با اضطراب اجتماعي پسران پايهي پنجم ناحيه دو يزد در سال تحصيلي93-94 هدایت میشوید
بررسي رابطهي شيوههاي فرزندپروري با اضطراب اجتماعي پسران پايهي پنجم ناحيه دو يزد در سال تحصيلي93-94