بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد

بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد

… دانلود …

بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي روانشناسي،علوم تربيتي و آسيب شناسي جامعه

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش امید بر درگیری انگیزشی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر خرمآباد بود.این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون_ پسآزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر استثنایی دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 3141 49 در شهر خرمآباد بود. نمونه آماری شامل 13 دانشآموز دختر استثنایی دوره دوم متوسطه شهر خرمآباد بود که با استفاده از روش سرشماری انتخاب گردیدند و سپس 31 نفر در گروه آزمایش و 31 نفر در گروه گواه جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامهدرگیری تحصیلی زرنگ ) 3143 ( بود. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و از آزمونهای آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس تک متغیره( استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهآموزش امید باعث افزایش درگیری انگیزشی میشود. بر این اساس به معلمان پیشنهاد میشود در طول دوره آموزش خود، به آموزش امید به عنوان یک سازه مهم از روانشناسی مثبت به دانشآموزان مبادرت ورزند خصوصا به دانشآموزانی که از سطح امید پایین تری برخوردارند وتلاش و درگیری تحصیلی و انگیزشی کمتری دارند

اینک شما با جستجوی بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد