بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر کاهش رفتارهاي سهل انگارانه و افزايش مسئوليت پذيري در دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد

بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر کاهش رفتارهاي سهل انگارانه و افزايش مسئوليت پذيري در دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد

… دانلود …

بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر کاهش رفتارهاي سهل انگارانه و افزايش مسئوليت پذيري در دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر کاهش رفتارهاي سهل انگارانه و افزايش مسئوليت پذيري در دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر کاهش رفتارهاي سهل انگارانه و افزايش مسئوليت پذيري در دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر کاهش رفتارهاي سهل انگارانه و افزايش مسئوليت پذيري در دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي روانشناسي،علوم تربيتي و آسيب شناسي جامعه

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کاهش سهل انگاری و افزایش مسئولیت پذیری دردانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دانشکدههای علوم پایه و ادبیات انتخاب شدند و سپس از بین دانشجویان مقطع کارشناسی این دو دانشکده با استفاده از نمونه گیری در دسترس)داوطلبانه( اعضای گروه نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. برای اندازه گیری مسئولیت پذیری و سهل انگاری اعضای نمونه از پرسشنامه های سهل انگاری تاکمن) 5991 ( ومسئولیت پذیری کردلو ) 5839 ( استفاده شد. پس از اجرای پرسشنامه ها روی هر دو گروه کنترل و آزمایش، اعضای گروه آزمایش در جلسات واقعیت درمانی شرکت کردند. پس از اتمام دوره واقعیت درمانی، پرسشنامه ها مجدداً در مورد هر دو گروه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون از روشهای آمار توصیفی )نمایش اطلاعاتدموگرافیک نمونه( و روشهای آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس با رعایت مفروضه ها( استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که فرضیه پژوهشگر تایید شده است و واقعیت درمانی، سهل انگاری را در دانشجویان کاهش و مسئولیت پذیری را در آنان افزایش می دهد.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر کاهش رفتارهاي سهل انگارانه و افزايش مسئوليت پذيري در دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر کاهش رفتارهاي سهل انگارانه و افزايش مسئوليت پذيري در دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد