تاثير شيوههاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

تاثير شيوههاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

… دانلود …

تاثير شيوههاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير شيوههاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير شيوههاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير شيوههاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه مديريت و اقتصاد کسب و کار

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تعیین تأثیرشیوههای حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان بود. جامعه آماری این پژوهش را سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تشکیل میدهند، که تعداد آنها 252 نفرمیباشد. با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه محدود میباشد، به همین دلیل از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. انتخاب نمونهها به روش تصادفی طبقهای بوده است. ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه بوده است. در کل تعداد 165 عدد پرسشنامه توزیع گردید، که از این تعداد 161 پرسشنامه برگشت داده شد و 152 پرسشنامه قابل قبول بود که مبنای انجامپژوهش قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شد. همچنین به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای هر دو پرسشنامه بالاتر از 0/75 بدست آمد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیهها از نرمافزارهای SPSS 21 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شیوههای حفظ و نگهداری منابع انسانی بطور کلی بر عملکرد کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان مؤثر بوده است. همچنین هریک از شیوهها بطور مجزا بر عملکرد کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان موثر بوده است

عنوان محصول دانلودی:تاثير شيوههاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به تاثير شيوههاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان را در ادامه مطلب ببینید
تاثير شيوههاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان