مقاله تعيين تاثير استقرار مديريت دانش بر تعالي سازماني کارکنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي

 مقاله تعيين تاثير استقرار مديريت دانش بر تعالي سازماني کارکنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي

… دانلود …

مقاله تعيين تاثير استقرار مديريت دانش بر تعالي سازماني کارکنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين تاثير استقرار مديريت دانش بر تعالي سازماني کارکنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين تاثير استقرار مديريت دانش بر تعالي سازماني کارکنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين تاثير استقرار مديريت دانش بر تعالي سازماني کارکنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
معصومه سبزعلی پور – گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
یوسف محمودی فر – گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران (نویسنده مسئول)
فرشاد فقی سلوک – کارشناس نظارت بر درمان، معاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده:
مدیریت صحیح دانش باعث کسب مزیت رقابتی و در نهایت رسیدن به تعالی سازمانی می باشد، لذا هدف از این پژوهش تعیین اثرات استقرارمدیریت دانش بر تعالی سازمانی می باشد.این پژوهش در سال 1392 در دانشگاه های پیام نور استان آذربایجان غربی با رویکردیتوصیفی-پیمایشی وبا هدفی کاربردی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق 340 نفر برآورد شد. نمونه ها بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند.. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی آن با نظر صاحبنظران و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (=95%) مورد تأیید و گردآوری شدند. داده ها از به وسیله نرم افزار SPSSو آزمون های تی تست تک نمونهای و پیرسون مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که مدیریت دانش بر تعالی سازمانی کارکنان موثر می باشد و میزان این تأثیر 0/31 می باشد. مدیریت دانش بیش ترین نمره میانگین و تعالی سازمانی کارکنان کم ترین نمره را به خود اختصاص داده اند. این موضوع نشان دهنده آن است که در دانشگاه پیام نور از نظر کارکنان، مدیریت دانش با احتمال بیش تری تحقق پیدا می کند و میانگین تعالی سازمانی کارکنان کم تر است.دانشگاه پیام نور با توجه به وظیفه خطیری که بر دوش دارد مدیریت دانش را از طریق ایجاد شبکه دانشی مشتمل بر مدیران ارشد و میانی و اجرایی و کارکنان در ساختار سازمانی شکل داده است و همکاری گروهی و فرهنگ یادگیری و اشاعه دانش قابلتهای کارکنان را بهبود بخشیده که پیشنهاد می گردد این پژوهش در سایر سازمانها نیز انجام گردد.

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقاله تعيين تاثير استقرار مديريت دانش بر تعالي سازماني کارکنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقاله تعيين تاثير استقرار مديريت دانش بر تعالي سازماني کارکنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي