بررسی فواید و نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها

بررسی فواید و نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها

… دانلود …

بررسی فواید و نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فواید و نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه:

گیاهان اولین موجودات خلقت و این جاندارن خاموش و نمودارهای زیبایی در طبیعت، پت از گذشت میلیون ها سال كه از پیدایش آنها برروز زمین می گذرد، در طی چند قرن اخیر، آثار و خواص اعجاز انگیز خود را توسط دست بشر به منصه ظهور رساانده‌اند.
طب و طبابت و به طور اعم معالات از ولین مسائلی است كه بشر برای حفظ اعتدال و توازن مزاج در بروز امراض جهت اعاده سلامتی به آن روی آورده نسبت به دفع وضع قوانین، امكانات، تحقیقات و گردآوی لازم ومسائل مربوطه نهایت باریك بینی و دقت را معمول داشته، زیرا به هر صورت جان آدمی گنجیه و دیعه ای است كه حفظ آن ذاتی و غریزی است .
در طی قرون و اعصار متمادی مردم به خواص درمانی گیاهان پی برده اند و دانشمندان بزرگی در اقصی نقاط جهان، دراین زمینه تحقیق و كار كرده اند و كتا بها نوشته اندو همزمان با سایر نقاط دنیا در ایران نیز استاتید و دانشمندان بلند پایه ای چون اوبو‌علی سینا، محمد زكریای رازی، سید اسماعی جرجانی و ابونصر موفق هروی قرن های متمادی علم پزشكی ئ درمانی جهان را تحت تاثیر قرار داده و به حدی ارتقاء علمی یافته اند كه آثار آنها به اروپا رفته وتا قرون شانزده و هفده، تعلیمات منحصر به فرد دانشگاهی را تشیكل داده وهنوز مضامین آن مورد تتبع و ترجمه و استفاده است.
فارماكوكنوزی كه معینی تحت الفظی آن داردوشناسی (علم الادویه) است، جزئی از هنر و علم پزشكی به شمار می آید و آغاز آن از زمانی است كه بشر ب درمان بیماری‌ها پرداخته است. فارماكوكنوزی از تمدن های كهن، كه در آنها از اجزای حیوانات و گیاهان، محلول های شفا بخش وتهیه می كردند و آنها را برای از بردن آلام و كاستن رنج ومقابل با بیماری ها به كار می بردند و ریشه گرفته است. منشا اولیه فارماكوكنوزی را می توان در اسرار جادوگری قبایل بشری دانست كه توانسته است دوره مبت نشده اسرار طب انسانی را پشت سر بگذارد وسیر تكاملی خود را از مرحله بدوی تا به امروز كه عصر استفاده از عوامل اختصاصی است به خوبی طی نماید.
با آنكه امروزه درمان بیماری ها بیشتر از طریق مصرف داروهای صورت می گیرد كه منشاء صنعتی دارد واختصاصا در‌آزمایشگاه تهیه می شوند و اثرات قاطع آنها نیز ردرمان بیماری ها موجب توسعه مصر ف آنها گردیده است، معهذا چون با مصرف بعضی از داروها زیانهایی به بدن می رسد، روز به روز به اهمتی گیاهان دارویی و فرآورده های آنها بیشتر توجه می‌شود و اعتقاد علومی درباره آنها پیوسته تقویت می‌گردد.

فهرست منابع فارسی

1- آینه چی – یعقوب، مفردات پزشكی و گیاهان دارویی ایران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1365 صفحات (305 – 307)
2- ابوعلی سینا – شیخ عبدالرئیس ، ترجمه عبدالرحمن شرفكندی (هه ژار)، قانون در طب، انتشارات سروش، چاپ دوم 1364 جلد دوم صفحات 115 – 255.
3- امین – غلامرضا، گیاهان دارویی سنتی ایران، تهران: معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی 1370 جلد اول صفحه 48.
4- اشتال. ا.، ترجمه صمصام شریعت، تجزیه و شناسایی مواد دارویی گیاهی، ه. اصفهان، موسسه انتشاراتی مشعل ، 1368 صفحات 8-247
5- زاهدی – اسمعیل ، واژه نامه گیاهی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم 1373، صفحا 48 و 60
6- زرگری – علی، گیاهان دارویی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران چهارم 1369، جلد چهارم صفحات 328 – 334
7- زرگری ، علی ، شناسایی گیاهان، انتشارات امیركبیر، 1341، صفحات 110 – 136
8- مظرفیا – ولی الله، رده بندهی گیاهی ، كتاب اول مرفولوژی تاكزونومی، نثر دانش امروز، چاپ اول. تهران 137 صفحات 246 تا 264
9- مظفریان ، ولی الله، رده بندی گیاهی، كتاب دوم، دولپه ای ها، نثردانش امروز، چاپ اول، تهران 1373 صفحات 14و 15
10- مومنی – تاج خانم، دیانتی – بنقشه، عوارض جانبی دادهای گیاهی، ناشرك تهران آب و آینده سازان، چاپ اول، تهارن 1380 صفحات 42 – 53
11- میرحیدر – حسین ، معارف گیاهی – كاربرد گیاهان و پیشگیری و درمان ها، دفتر نثر فرهنگ اسلامی – چاپ دوم 1375 – جلد دوم صفحات 323 – 328

فهرست انگلیسی

References
1. Berger F (1949) Handbuch der Drogenkunde. Vienna
2. Wichtl M (1988) In: Hartke K (ed) DAB 9- Kommentar. Stuttgart, pp 368-370
3. Wijeskera Ro (1978) The chemistry and technology of cinnamon. CRC Crit Rev Food Sci Nur 10: 30
4. Hegnauer R (1966) Chemotaxonmie der Pflanzen vol 4. Basel, pp 350 – 381
5. Lawrence B (1969) Can Inst Food Technol J2: 178
6, Bullerman LB, Lieu FY, Seier SA (1977) Inhibition of growth and aflatoxin production by cinnamon and clove oils, cinnamic akdehyde and eugenole,Jfood Sci 42 : 1107 – 1109
7. Hitokoto H, Morozumi S et al. (1978) Inhibitory dffects of condiments and herbal drugs on the growth and toxin production of toxigenic fungi. Mycopatholo gia 66: 161 – 167
8. Yousef RT, Tawil GG (1980) Antimicrobial activity of volatile oils, pharmazie Ole zur Raumdesin fektion Arzneim Forsch 4: 319 – 325
9. kellner W, Kober W (1954) Moglichkeiten der verwendung atherischeR Ole zur Raumdesinfektion. Arzneim Forsch. 5:224-229.
10. Kellner W, Kober W (1955) Moglichkeiten der Verwendung atherischer Ole zur RAUMDESINFEKTION. Arzneim Forsch 6:768-772.
11. Kellner W, Kober W (1956) Moglichkeiten der Verwendung atherischer Ole zur Raumdesinfektion. Arzneim Forsch 6:768-772.
12. Deininger R (1985) Neues aus der Terpenforschung. Der Kassenarzt 7:47-55.
13. Harada M, Yano S (1975) Pharmacological studies on Chinese cinnamon. II. Effects of cinnamaldeyde on the cardiovscular and digestive system, Chem pharm Bull 23:941-947.
14. Reiter M, Brandt W (1985) Relaxant effects on tracheal and ileal smooth muscles of the guineapig. Arzneim Forsch 35:408-414.
15. Plant OH, Miller GH (1926) Effects of carminative volatile oils on the muscular activity of the stomach and colon. J Pharmacol Exp Ther 27:149-164.
16. Plant OH (1921) Effects of carminative volatile oils on the muscular movements of the intestine. J Pharmacol Exp Ther 22:311-324.
17. Akira T, Tanaka S, Tabata M (1986) Pharmacological studies on the antiulcerogenic activity of Chinese cinnamon. Planta Med 52:440-443.
18. Harada M, Ozaki Y (1972) Pharmacological studies on Chinese cinnamon. I. Central effects of cinnamaldehde. Yakugaku Zasshi 92:135-140.
19. Harada M, Fujii Y, Kamiya J (1976) Pharmacological studies on Chinese cinnamon. III. Electoencephalographic studies of cinnamaldeyde in the rabbit. Chem Pharm Bull 24:1784-1788.
20. Fundaro A, Cassone MC (1980) Azione degli olii essenziale dicamomilla, canella, assenzio, macis e origano su un comportamento operativo nel ratto. Boll Soc Ital Biol Sper 56:2375-2380.
21. Nagai H, Shimazawa T et al. (1982) Immunopharmacological studies of the aqueous extract of Cinnamomum cassia (CCAq). I.Anti-allergic action. Japan J Pharmacol 32:813-822.
22. Nagai H, Shimazawa T et al. (1982) Immunopharmacological studies of the aqueous extract of Cinnamomum cassia (CCAq). II. Effect of CCAq on experimental glomerulonephritis. Japan J Pharmacol 32:823-831.
23. Nohara T, KashiwadaY et al. (1981) Constituentsof cinnamomi cortex. V.Chem Pharm Bull 29:2451-2459.
24. Ministere des Affaires Sociales et de l’Emploi: Specialities Pharmaceutiques a Base de Plantes: Bull Off No 86 bis/20 Agust 1986.
25. Bundesgesetzblatt (Anlage) I, No. 12 of 4.4.1986.
26. Reynolds JEF, Prasad AB (1982) Martindale: the extra pharmaceutiques, 28th edn. London: the Pharmaceutical Press.
27. Tyler VE (1988) Pharmacognosy. 9th edn. Lea & Febiger, Philadelphia.
28. Meyer FR, Meyer E (1959) Perkutane Resorption von atherischen Olen und ihren Inhaltsstoffen. Arzneim Fordsh 8:516-519.
29. Friedmann E, Mai H (1931) Verhalten der Cinnamalessigsaure und des Zimtaldehyds im Tierkorper. Biochem Z 242:282-287.
30. Kunkel G.Flowering Trees in Subtropical Gradens. Boston: Dr.W.Junk b.v.Publishers; 1978:40-1.
31. DAB 10 Kommentar, 11/4 Band. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, 1993; Z1.
32. Bedevian A K. Polyglottic Dictionary of Plant Names. Cairo Medbouly Library, 1994: 177.
33. Newall C A, Aanderson L A, Phillipson J D. Herbal Medicines. London:Pharmaceutical Press, 1996: 63-4, 76-7.
34. Hooker JD. Flora of British India. Kent: L, Reeve & Co, Ltd, 1875: 131-2.
35. Trease G E, Evans WC. Pharmacognosy. London: 13th ed.: Balliere Tindall, 1989: 453-7.
36. The Royal Pharmaceutical Soceity. Martindale. The Extra Pharmacopoeia. 31th ed. London: The Pharmaceutical Press. 1996: 1691.
37. Wichtl M.Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Translated and edited by Bisset NG. Medpharm GmbH Scientific Publishers. 1994: 148-50.
38. Nonaka G, Morimoto S, Nishioka I, et al. Tannins and related compounds. Part 13: Isolation and strutures of trimeric, tetrameric and pentameric proanthicyanidins from cinnamon. J. of Chem Soc Perk Trans 1, 4523, 4524.
39. Dictionary of Natural Products. London: Chapman & Hall, 1994: 1036, 4520, 4523, 4524.
40. Robbers J E, Speedie M K, Tyler V E. Pharmacognosy & Pharmacobiotechnology. Pennsyivania: Williams & Wilkins. 1996: 96.
41. British Herbal Pharmacopoeia. British Herbal Medicine Association. 1983:68.
42. Leung A Y, Foster S. Encyclopedia of Common Natural Ingredients. 2th ed. New York: John Wiley & Sons Inc, 1996: 167-9.
43. Poucher W A. Poucher’s Perfumes, Cosmetics & Soaps. 9th ed. London: Chapman & Hall. 1991 (Vol.1): 86-7.
44. Ali M. Textbook of Pharmacognosoy. New Delhi: CBS Publishers & Distributors. 1994: 153.
45. British Pharmacopoeia. London: HMSO, 1993(Vol 1): 161-2, (Vol 2): A49.
46. Wagner H, Bladt S. Plant Drug Analysis. 2th ed. Berlin: Springer-Verlag, 1996: 153, 170-1.
47. Tsai S Y, Chen S C. A fluorometeric assay of trans-cinnamaldehyde in Cinnamon. J Nat Prod 1984: 47:536.
48. Senanayake U M, Edwards R A, Lee T H. Simple solid injection method for qualitative and quantitative estimation of essential oils. J Chrom 1976; 116:468.
49. Archer A W. Determination of Cinnamaldehyde, counmarin and cinnamyl alcohol in cinnamon and cassia by high-performance liquid chromatography. J Chrom 1988; 447:272.
50. WWW.google. Com.
51. WWW.ars.usda.gov/research/Projects.htm.
52. WWW.ars.usda.gov/AR/archive.
53. WWW.epicentre.com
54. WWW.botanical.com
55. WWW.Herbadta.Newzealand.com
56. WWW.curezone.com
57. WWW.Pubmed.com
58. WWW.NewSceintist.com
59. WWW.cunitproj.library.ucla.edu.
60. WWW.herbal gram.org
61. WWW.manntaylor.com/plant meeh 34b.html
62. WWW.texoma.net
63. WWW.bridge wood gardens.com
64. WWW.science.sinu.edu
65. WWW.hostas.com/cinnamon sticks
66. WWW.torpical fruit nursery.com/fruit products-cr.html
67. WWW.viable-herbal.com/herbs/.
68. WWW.Medicinal spices Exhibit-ucla Biomedical library

با سلام،محصول دانلودی بررسی فواید و نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی فواید و نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها هدایت میشوید
بررسی فواید و نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها