مقاله چرا بعضي از سازمان هاي کوچک در تدوين استراتژي ها دچار مشکل مي شوند؟ ( بررسي رابطه فرآيند برنامه ريزي استراتژيک و اندازه سازمان )

 مقاله چرا بعضي از سازمان هاي کوچک در تدوين استراتژي ها دچار مشکل مي شوند؟ ( بررسي رابطه فرآيند برنامه ريزي استراتژيک و اندازه سازمان )

… دانلود …

مقاله چرا بعضي از سازمان هاي کوچک در تدوين استراتژي ها دچار مشکل مي شوند؟ ( بررسي رابطه فرآيند برنامه ريزي استراتژيک و اندازه سازمان ) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چرا بعضي از سازمان هاي کوچک در تدوين استراتژي ها دچار مشکل مي شوند؟ ( بررسي رابطه فرآيند برنامه ريزي استراتژيک و اندازه سازمان ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله چرا بعضي از سازمان هاي کوچک در تدوين استراتژي ها دچار مشکل مي شوند؟ ( بررسي رابطه فرآيند برنامه ريزي استراتژيک و اندازه سازمان )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چرا بعضي از سازمان هاي کوچک در تدوين استراتژي ها دچار مشکل مي شوند؟ ( بررسي رابطه فرآيند برنامه ريزي استراتژيک و اندازه سازمان ) :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

آرش قشمی – بنیاد صنعتی ایران

چکیده:

این تحق یق در پاسخ به یک سوال ساده انجام شد، ا ین سوال ساده ا ین بود : " که چرا ب یشتر سازمان ها ی کوچک و متوسط ازنظر اندازه 1 در ایران، در پ یاده ساز ی برنامه ها ی استراتژ یک دچار مشکلات عد یده ای هستند؟ " ، این سوال از آنجا پدید آمد که نگارنده که خود در یک شرکت مشاور مد یریت و س یستم معتبر به عنوان یک مشاور در سازمان های متعددی فعالیت می نماید، همیشه در مقابل توصیه به انجام برنامه ریزی های استراتژیک به این قبیل سازمان ها با تردید هایی جدی مواجه شده است . لزوم برنامه ر یزی استراتژ یک در شرا یط عدم اطمینان فعل ی، بر همه کس واضح و مبرهن است، برنامه ر ی زی استراتژ یک به معنی افزا یش هش یاری ها ی مح یطی در هنگام اخذ تصم یمات متعدد در سازمان است، سازمان ها چه بزرگ و چه کوچک،
همگی در معرض تهد یدات و خطرات متعدد ی قرار دارند، ا ین تهد یدات نظ یر، تهد یدات رقابت ی، تغ ییرات در مح یط قانون ی، مسائل محیط ز یست، مسائل ق یمت تمام شده، مسائل افزا یش هز ینه ها ی تول ید، افزا یش ق یمت ها ی مواد اول یه و سا یر موارد نظ ی ر ای ن ها می باشند، و نکته در ا ین جا است که به زعم ا ین جانب، سازمان ها ی کوچک و متوسط، ن یاز بیشتری نی ز به انجام برنامه ریزی ها ی اس تراتژیک دارند، ز یرا اندوخته چندان ی در مقابل مشکلات ندارند و ممکن است که مسائل مح یطی به نابود ی کامل آنها منجر شود .
چالش در ا ین جا پد ید م ی آید، که از یک طرف ضرورت اجرا ی برنامه ها ی استراتژ یک در سازمان ها وجود دارد، و از طرف دیگر مشکلات ی جد ی بر سر راه پ یاده س ازی آن در سازمان ها ی کوچک و متوسط 2 پدیدار م ی گردد . این چالش موضوع ی است که در ا ین مقاله به آن پرداخته شده است . در ابتدا در مطالعه ادبیات موضوع، مکاتب مختلف برنامه ریزی استراتژیک را بررس ی کرده ایم و پ یوستاری اقتضا یی پیرامون فرآ یندهای مختلف برنامه ر یزی استرات ژیک ارائه کرده ا یم و سپس، با توجه به موضوع اندازه سازمان ها دانش دیگری بر آن افزوده ایم . در آخر نت یجه ای که حاصل شد، ب یانگر این موضوع بود که سازمان ها ی کوچک و متوسط در ا یران به رغم علاقه به اجرا ی برنامه های سطح بالا نظ یر برنامه ر یزی ها ی استراتژ یک، از آنجا که تصور کاملی از فرآیندهای برنامه ریزی ندارند، دچار خطا می گردند و قادر به برنامه ر یزی نخواهند شد . تحق یق حاضر در ابتدا به منظور پروژه درس ی ته یه شده بود که با پ ی شنهاد استاد مربوطه در حال حاضر به عنوان پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی در حال پی گیریست

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله چرا بعضي از سازمان هاي کوچک در تدوين استراتژي ها دچار مشکل مي شوند؟ ( بررسي رابطه فرآيند برنامه ريزي استراتژيک و اندازه سازمان ) با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله چرا بعضي از سازمان هاي کوچک در تدوين استراتژي ها دچار مشکل مي شوند؟ ( بررسي رابطه فرآيند برنامه ريزي استراتژيک و اندازه سازمان ) دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.