تاثير ظرفيتهاي فني و مديريتي فناوري اطلاعات بر چابکي فرآيندهاي تجاري و چابکي در پاسخگويي به بازار با توجه به نقش تعديل کننده ويژگي هاي جمعيت شناختي در شرکت ارتباطات زيرساخت شهر تهران

تاثير ظرفيتهاي فني و مديريتي فناوري اطلاعات بر چابکي فرآيندهاي تجاري و چابکي در پاسخگويي به بازار با توجه به نقش تعديل کننده ويژگي هاي جمعيت شناختي در شرکت ارتباطات زيرساخت شهر تهران

… دانلود …

تاثير ظرفيتهاي فني و مديريتي فناوري اطلاعات بر چابکي فرآيندهاي تجاري و چابکي در پاسخگويي به بازار با توجه به نقش تعديل کننده ويژگي هاي جمعيت شناختي در شرکت ارتباطات زيرساخت شهر تهران دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير ظرفيتهاي فني و مديريتي فناوري اطلاعات بر چابکي فرآيندهاي تجاري و چابکي در پاسخگويي به بازار با توجه به نقش تعديل کننده ويژگي هاي جمعيت شناختي در شرکت ارتباطات زيرساخت شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير ظرفيتهاي فني و مديريتي فناوري اطلاعات بر چابکي فرآيندهاي تجاري و چابکي در پاسخگويي به بازار با توجه به نقش تعديل کننده ويژگي هاي جمعيت شناختي در شرکت ارتباطات زيرساخت شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير ظرفيتهاي فني و مديريتي فناوري اطلاعات بر چابکي فرآيندهاي تجاري و چابکي در پاسخگويي به بازار با توجه به نقش تعديل کننده ويژگي هاي جمعيت شناختي در شرکت ارتباطات زيرساخت شهر تهران :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي تحقيقات علمي جهان در مديريت،حسابداري،حقوق و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی فنی و مدیریتی فناوری اطلاعات بر چابکی فرآیندهای تجاری و چابکی درپاسخگویی به بازار با توجه به نقش تعدیل کننده ویژگیهای جمعیت شناختی در شرکت ارتباطات زیرساخت شهرتهران بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمعآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی بود. بااستفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته و سپس با استفاده از پژوهش های میدانی،اطلاعات جمع آوری گردید. در این تحقیق از پرسشنامه پاندا و همکاران (2016) به عنوان ابزار اصلی جمع آوریاطلاعات استفاده شده بود. جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت شهر تهران بودند. نمونه آماریبه کمک فرمول کوکران مشتمل بر 320 نفر به روش طبقه ای-تصادفی در نظر گرفته شد و پرسشنامه استانداردیبین اعضای نمونه آماری توزیع شد که روایی آن به کمک فرم CVR با حداقل عدد قابل قبول 0.56) و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ (بزرگتر از 0.7) تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و PLSاستفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه بین متغیرهای ظرفیت های فنی و مدیریتی فناوری اطلاعات بر چابکی فرایندهای تجاری و چابکی در پاسخگویی به بازار، تحت تاثیر سن نمی باشد. و نیز به جز رابطه ظرفیت های فنیفناوری اطلاعات بر چابکی در پاسخگویی به بازار (t<1.96)؛ رابطه بین متغیرهای ظرفیت های فنی و مدیریتی فناوری اطلاعات بر چابکی فرایندهای تجاری و چابکی در پاسخگویی به بازار، تحت تاثیر سابقه کاری نمی باشد وسابقه کاری نمی تواند بر نتیجه تحقیق تاثیرگذار باشد. رابطه بین متغیرهای ظرفیت های فنی و مدیریتی فناوریاطلاعات بر چابکی فرایندهای تجاری و چابکی در پاسخگویی به بازار، تحت تاثیر تحصیلات می باشد. و نیز به جزرابطه ظرفیتهای مدیریتی فناوری اطلاعات بر چابکی فرآیندهای تجاری (t> 1.96)؛ رابطه بین متغیرهای ظرفیت های فنی و مدیریتی فناوری اطلاعات بر چابکی فرایندهای تجاری و چابکی در پاسخگویی به بازار، تحت تاثیر جنسیت می باشد.

با سلام،محصول دانلودی تاثير ظرفيتهاي فني و مديريتي فناوري اطلاعات بر چابکي فرآيندهاي تجاري و چابکي در پاسخگويي به بازار با توجه به نقش تعديل کننده ويژگي هاي جمعيت شناختي در شرکت ارتباطات زيرساخت شهر تهران آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تاثير ظرفيتهاي فني و مديريتي فناوري اطلاعات بر چابکي فرآيندهاي تجاري و چابکي در پاسخگويي به بازار با توجه به نقش تعديل کننده ويژگي هاي جمعيت شناختي در شرکت ارتباطات زيرساخت شهر تهران و بررسی کامل هدایت میشوید
تاثير ظرفيتهاي فني و مديريتي فناوري اطلاعات بر چابکي فرآيندهاي تجاري و چابکي در پاسخگويي به بازار با توجه به نقش تعديل کننده ويژگي هاي جمعيت شناختي در شرکت ارتباطات زيرساخت شهر تهران