رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تاب آوري با رضايت از زندگي در زنان سرپرست خانوارتحت حمايت کميته امداد

رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تاب آوري با رضايت از زندگي در زنان سرپرست خانوارتحت حمايت کميته امداد

… دانلود …

رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تاب آوري با رضايت از زندگي در زنان سرپرست خانوارتحت حمايت کميته امداد دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تاب آوري با رضايت از زندگي در زنان سرپرست خانوارتحت حمايت کميته امداد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تاب آوري با رضايت از زندگي در زنان سرپرست خانوارتحت حمايت کميته امداد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تاب آوري با رضايت از زندگي در زنان سرپرست خانوارتحت حمايت کميته امداد :

سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس علمي پژوهشي رهيافت هاي نوين در علوم انساني ايران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تاب آوری با رضایت از زندگی در زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بندرانزلی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بندرانزلی بود که طبق آمار گرفته شده از کمیته امداد شهرستان بندرانزلی، تعدادشان در سال 1395، 1890 نفر بود. نمونه ی آماری این پژوهش، شامل 320 نفر بود که به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان، انتخاب شدند. بعد از انتخاب نمونه، با مراجعه به منازل افراد انتخاب شده، پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون، مقیاس رضایت از زندگی داینر بر روی آنها اجرا شد. داده هایبه دست آمده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان داد، رضایت از زندگی زنان با تاب آوری ارتباط مثبت ولی با طرحواره های ناسازگار اولیه)شامل طرد r=-0/337, p0/003 خودگردانی r=-0/248, p=0/000 محدودیت r=0/248, p=0/003 ارتباط منفی و با طرحواره جهت مندی r=0/234, p=0/008 ارتباط مثبت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 35 درصد از کل واریانس مثبت رضایت از زندگی به وسیله طرحواره های ناسازگار اولیه و 41 درصد از کل واریانس مثبت رضایت از زندگی به وسیله تاب آوری، تعیین شد. با توجه به داده های این پژوهش، نتیجه گرفته می شود که بین طرحواره های ناسازگار اولیه با تابآوری و رضایت از زندگی، رابطه منفی وجود دارد.

با سلام،محصول دانلودی رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تاب آوري با رضايت از زندگي در زنان سرپرست خانوارتحت حمايت کميته امداد آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تاب آوري با رضايت از زندگي در زنان سرپرست خانوارتحت حمايت کميته امداد و بررسی کامل هدایت میشوید
رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و تاب آوري با رضايت از زندگي در زنان سرپرست خانوارتحت حمايت کميته امداد