مقاله ارايه برنامه مديريت ريسکهاي ايمني و بهداشت شغلي در سالن رنگ و رنگپاشي شرکت ميهن خودرو

مقاله ارايه برنامه مديريت ريسکهاي ايمني و بهداشت شغلي در سالن رنگ و رنگپاشي شرکت ميهن خودرو

… دانلود …

مقاله ارايه برنامه مديريت ريسکهاي ايمني و بهداشت شغلي در سالن رنگ و رنگپاشي شرکت ميهن خودرو دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارايه برنامه مديريت ريسکهاي ايمني و بهداشت شغلي در سالن رنگ و رنگپاشي شرکت ميهن خودرو کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارايه برنامه مديريت ريسکهاي ايمني و بهداشت شغلي در سالن رنگ و رنگپاشي شرکت ميهن خودرو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارايه برنامه مديريت ريسکهاي ايمني و بهداشت شغلي در سالن رنگ و رنگپاشي شرکت ميهن خودرو :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 16

این تحقیق با هدف ارایه برنامه مدیریت ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی در سالن رنگ و رنگپاشی در شرکت میهن خوودرو بوه انجوامرسیده است. پس از شناسایی فعالیتها و فرآیندها در سالنرنگ تولید خودرو، میواان آلاینودههوای گوازی SO2، NOX، COو H2Sدر 0ایستگاه، ذرات معلق در خروجی دودکشهای سالن رنگ در 4ایستگاه و میاان صوت در 8ایستگاه اندازهگیوری شود. بخوارات گوایلن نیوابهوسیله لولههای گازیاب به روش قرایت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، جنبههوای ایمنوی و بهداشوت شوغلی بوا روش تجایوهوتحلیل حالات شکست و آثار آن شناسایی و ارزیابی شدند و عدد اولویت ریسک از حاصل ضورب سوه پوارامتر شودت در احتموال وقوو درگستره آلودگی یا امکان بازیافت، محاسبه شد. نتایج این تحقیق نشان داده است که غلظت آلایندههای هوا مانند COو NOXدر برخوی ازایستگاههای نمونهبرداری شده در مقایسه با مقادیر استاندارد بالاتر است. اندازهگیری میاان صوت در ایستگاههای نمونهبرداری نشان داد کهشدت صوت در این ایستگاهها بالاتر از حد استاندارد میباشد. میاان مواجهه شغلی کارگران بخش رنگ بوا بخوارات گوایلن ppm 180/88اندازهگیری شد که بیشتر از حد استاندارد میباشد. 22ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در سالنرنگ شناسایی شد که 1درصد از جنبوههوا درسطح ریسک پایین، 82درصد از جنبهها در سطح ریسک متوسط و 13درصد از جنبهها در سطح ریسک بالا میباشند. بالاترین عدد اولویتریسک، 048و مربوط به بخش کورههای پخت رنگ بهدلیل خطر آتشسوزی است. با توجه به نتایج بهدست آمده جهت کاهش میاان خطرآتشسوزی، نصب سیستم هشداردهنده افاایش درجه حرارت، استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب و استاندارد پیشنهاد میشود.

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله ارايه برنامه مديريت ريسکهاي ايمني و بهداشت شغلي در سالن رنگ و رنگپاشي شرکت ميهن خودرو با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله ارايه برنامه مديريت ريسکهاي ايمني و بهداشت شغلي در سالن رنگ و رنگپاشي شرکت ميهن خودرو دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.