مقاله رابطه بين تعارض کار – خانواده با نظام ارزشي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد شهرکرد

مقاله رابطه بين تعارض کار – خانواده با نظام ارزشي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد شهرکرد

… دانلود …

مقاله رابطه بين تعارض کار – خانواده با نظام ارزشي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد شهرکرد دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه بين تعارض کار – خانواده با نظام ارزشي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد شهرکرد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه بين تعارض کار – خانواده با نظام ارزشي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد شهرکرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه بين تعارض کار – خانواده با نظام ارزشي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد شهرکرد :

سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

مقدمه و هدف پژوهش: هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تعارض کار – خانواده با نظام ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد شهرکرد بود.
روش پژوهش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد شهرکرد به تعداد 300 نفر بودند که از طریق فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 168 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد تعارض کار – خانواده کارلسون (2002) و پرسشنامه استاندارد نظام ارزشی ‌شوارتز (1992) بود که روایی پرسشنامه‌ها بر‌اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب‌نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسشنامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای تعارض کار – خانواده کارلسون (2002)، 862/0 و نظام ارزشی شوارتز (1992)، 787/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با اثر تعدیل انجام گرفت.
یافته‌ها: ‌یافته‌های تحقیق نشان داد بین تعارض کار – خانواده با نظام ارزشی رابطه معنا‌دار منفی وجود دارد (0/05>p).
نتیجه‌گیری: هم‌چنین نتایج نشان داد که بین تعارض مبتنی بر زمان ، تعارض مبتنی بر فشار و تعارض مبتنی بر رفتار با مولفه‌های نظام ارزشی ارتباط معنا‌داری منفی دارند (0/05>p) و هم‌چنین نتایج رگرسیون نشان داد که تعارض کار -خانواده می‌توانند نظام ارزشی کارکنان رو پیش‌بینی کنند.

عنوان محصول دانلودی:مقاله رابطه بين تعارض کار – خانواده با نظام ارزشي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد شهرکرد
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله رابطه بين تعارض کار – خانواده با نظام ارزشي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد شهرکرد را در ادامه مطلب ببینید
مقاله رابطه بين تعارض کار – خانواده با نظام ارزشي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد شهرکرد